Categorieën

Disclaimer

Algemeen
Aan het gebruik van deze website (de “site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze site met uiterste zorg is samengesteld en deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. DigiTrading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via de site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. DigiTrading kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren (webmaster[@]digitrading.nl).

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, tenzij u een Handelspartner bent van DigiTrading. Elk gebruik dat u maakt van de informatie beschikbaar op de site is volledig op en voor eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de site hebt verkregen.

Intellectuele eigendomsrechten
De site geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de site en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de site ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren, tenzij u een Handelspartner bent van DigiTrading. De op de site gebruikte merken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiTrading op welke (commerciële) wijze dan ook worden gebruikt, tenzij u een Handelspartner bent van DigiTrading.

DigiTrading behoudt zich het recht voor de inhoud van de site en deze disclaimer te wijzen zonder voorafgaand bericht. Gezien het vorenstaande wordt u aanbevolen de site en de disclaimer regelmatig te lezen.

View Mobile / Standard